W drodze do przemiany

W DRODZE DO PRZEMIANY

W marcu 2016 r. Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Marwałdzie w partnerstwie z Fundacją CRR „Progresja” rozpoczęło realizację pierwszego z 3 projektów sfinansowanego z dotacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Realizacja zadania stanowi element nowego, wszechstronnego, wieloletniego systemu pracy z osobami bezdomnymi, które wypracował zespół specjalistów współpracujących z nowym dyrektorem Markotu w Marwałdzie. W projekcie główny akcent położono na rozpoczęcie procesu aktywizacji społecznej osób bezdomnych i równolegle rozpoznawania ich zasobów.

Projekt objął 60 osób bezdomnych, (40% przebywających w placówce) w wieku 20 – 60 lat, z których wyłoniono podgrupy do poszczególnych działań.

Celem projektu było zwiększenie aktywności motywacji do działania, który udało się osiągnąć. Dzięki udziałowi w programie „Korekta” oraz treningowi komunikacji nastąpił wzrost świadomości dotyczącej używania środków psychoaktywnych oraz identyfikacja problemu alkoholowego. Trening motywacyjny, warsztaty dotyczących kształtowania otoczenia oraz warsztaty uczenia przez działanie z budową altany pozwoliły uczestnikom na zespołowe planowanie i wdrożenie części zmian w swoim otoczeniu, co doprowadziło do zwiększenia motywacji dokonywani zmian w życiu oraz aktywności społecznej.

Uczestnicy skorzystali też z porad prawnych potrzebnych do poprawa sytuacji związanej z problemami prawnymi.

Projekt zakończył się w lipcu 2016 roku. Projekt opracowała i koordynuje Nela Chojnowska-Ochnik – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia MONAR na województwo warmińsko-mazurskie we współpracy z Dyrektorem Centrum Przemysławem Ługowskim oraz Wiceprezesem Fundacji „Progresja” Robertem Burdalskim.

20160804_165957